WPF 画一个3D矩形并旋转

源码分析 RocketMQ DLedger(多副本) 之日志复制(传播)

具体的代码还是线性代数。

主要是旋转和平移。

这个例子的中模型是在世界原点建立。所以旋转会以自身轴心旋转。

如果不在世界原点建立模型,还想以自身为旋转轴旋转。

则是需要以下步骤:

模型的中心点为V1(100,100,0)假设中心为轴(平行于Y轴),旋转A度,也就是说自身中心点的Y轴旋转。

步骤:

(1)v1平移到世界原点后其他八个顶点的坐标。(中心点坐标的三个参数如果是大于0就是(每个)顶点减去相对应XYZ,如果中心点坐标的三个参数如果是小于0,则是(每个)顶点加上相对应XYZ,或者使用平移矩阵)

(2)(每个)顶点先是平移到V1在原点时的所在的位置,再使用旋转矩阵经行旋转

(3) (每个)旋转后的顶点在平移回中心点原先所在位置。

 

Java语法进阶14-网络编程

ATP 附加属性类

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Media3D;
using System.Windows.Shapes;

namespace ATP
{
  public class ATP_Y
  {
    public static readonly DependencyProperty P_YProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("P_Y", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(0.0, new PropertyChangedCallback(OnP_YChanged)));

    private static void OnP_YChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      PY = (double)e.NewValue;
      Draw(d, X, Y, Z);
    }

    public static void SetP_Y(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(P_YProperty, v);

    public static double GetP_Y(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(P_YProperty);

    public static readonly DependencyProperty P_XProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("P_X", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(0.0, new PropertyChangedCallback(OnP_XChanged)));

    private static void OnP_XChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      PX= (double)e.NewValue;
      Draw(d, X, Y, Z);
    }

   

    public static void SetP_X(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(P_XProperty, v);

    public static double GetP_X(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(P_XProperty);

    public static readonly DependencyProperty P_ZProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("P_Z", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(0.0, new PropertyChangedCallback(OnP_ZChanged)));

    private static void OnP_ZChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      PZ = (double)e.NewValue;
      Draw(d, X, Y, Z);
    }


    public static void SetP_Z(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(P_ZProperty, v);

    public static double GetP_Z(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(P_ZProperty);

    
    public static readonly DependencyProperty ModeDataProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("ModeData", typeof(Point3D), typeof(ATP_Y), new PropertyMetadata(new Point3D(10, 10, 10), new PropertyChangedCallback(OnModeDataChanged)));

    public static void SetModeData(DependencyObject d, Point3D v) => d.SetValue(ModeDataProperty, v);

    public static Point3D GetModeData(DependencyObject d) => (Point3D)d.GetValue(ModeDataProperty);

    private static void OnModeDataChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var data = (Point3D)e.NewValue;
      ModeWidth = data.X;
      ModeHeight = data.Y;
      ModeZWidth = data.Z;
      Draw(d,X,Y,Z);
    }

    public static readonly DependencyProperty YProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("Y", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(-1.0, new PropertyChangedCallback(OnYChanged)));

    public static void SetY(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(YProperty, v);

    public static double GetY(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(YProperty);

    public static readonly DependencyProperty XProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("X", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(-1.0, new PropertyChangedCallback(OnXChanged)));

    private static void OnXChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var deg = Math.PI / 180 * (double)e.NewValue;
      X = deg;
      Draw(d, deg, Y, Z);
    }

    public static void SetX(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(XProperty, v);

    public static double GetX(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(XProperty);

    public static readonly DependencyProperty ZProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("Z", typeof(double), typeof(ATP.ATP_Y), new PropertyMetadata(-1.0, new PropertyChangedCallback(OnZChanged)));

    private static void OnZChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var deg = Math.PI / 180 * (double)e.NewValue;
      Z = deg;
      Draw(d, X, Y, deg);
    }

    public static void SetZ(DependencyObject d, double v) => d.SetValue(ZProperty, v);

    public static double GetZ(DependencyObject d) => (double)d.GetValue(ZProperty);

    private static void OnYChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var deg = Math.PI / 180 * (double)e.NewValue;
      Y = deg;
      Draw(d, X, deg, Z);
    }

    private static double PX, PY, PZ;
    private static double X, Y, Z;
    private static double ModeHeight, ModeWidth, ModeZWidth;
    private static void Draw(DependencyObject d, double X, double Y, double Z)
    {
      var ui = d as Grid;
      ui.Children.Clear();
      var rect = new Rect(new Size(ModeWidth,ModeHeight));
      Group[0] = new Point3D(rect.Width / 2, rect.Height / 2, -(ModeZWidth/2));
      Group[1] = new Point3D(0 - (rect.Width / 2), rect.Height / 2, -(ModeZWidth / 2));
      Group[2] = new Point3D(0 - (rect.Width / 2), 0 - (rect.Height / 2), -(ModeZWidth / 2));
      Group[3] = new Point3D((rect.Width / 2), 0 - (rect.Height / 2), -(ModeZWidth / 2));
      Group[4] = new Point3D(rect.Width / 2, rect.Height / 2, (ModeZWidth / 2));
      Group[5] = new Point3D(0 - (rect.Width / 2), rect.Height / 2, (ModeZWidth / 2));
      Group[6] = new Point3D(0 - (rect.Width / 2), 0 - (rect.Height / 2), (ModeZWidth / 2));
      Group[7] = new Point3D((rect.Width / 2), 0 - (rect.Height / 2), (ModeZWidth / 2));

      for (var i = 0; i < 8; i++)
        PP[i] = PSP(ReturnP3D(Y轴转置矩阵(X, Y, Z) * GetMatrixMP(Group[i])), new Rect(new Size(Math.Max(rect.Height, rect.Width),ModeZWidth)));


      Set(0, 1, ui,Colors.Black);
      Set(1, 2, ui,Colors.Blue);
      Set(2, 3, ui, Colors.Red);
      Set(3, 0, ui, Colors.Fuchsia);
      Set(4, 5, ui, Colors.DarkSlateBlue);
      Set(5, 6, ui, Colors.Red);
      Set(6, 7, ui, Colors.Red);
      Set(7, 4, ui, Colors.Red);
      Set(0, 4, ui, Colors.Red);
      Set(1, 5, ui, Colors.Red);
      Set(2, 6, ui, Colors.Red);
      Set(3, 7, ui, Colors.Red);
    }
    private static void Set(int g1, int g2, Grid g,Color A)
    {
      var c1 = new Line();
      c1.Stroke = new SolidColorBrush(A);
      c1.X1 = PP[g1].X;
      c1.Y1 = PP[g1].Y;
      c1.X2 = PP[g2].X;
      c1.Y2 = PP[g2].Y;
      g.Children.Add(c1);
    }
    private static Matrix GetMatrixMP(Point3D MP)
    {
      var D = new double[4, 1];
      D[0, 0] = MP.X;
      D[1, 0] = MP.Y;
      D[2, 0] = MP.Z;
      D[3, 0] = 1;
      return new Matrix(D);
    }
    private static Point3D ReturnP3D(Matrix MP) => new Point3D(MP[0, 0], MP[1, 0], MP[2, 0]);

    private static Point PSP(Point3D ModePoint, Rect rect)
    {
      Point3D vp = new Point3D(PX, PY, Math.Max(rect.Height, rect.Width)+PZ);
      Point p;
      int x, y;
      x = (int)(vp.X + (ModePoint.X - vp.X) * vp.Z / (vp.Z - ModePoint.Z + 0.5));
      y = (int)(vp.Y + (ModePoint.Y - vp.Y) * vp.Z / (vp.Z - ModePoint.Z + 0.5));
      p = new Point(x, y);
      return p;
    }
    private static Point3D[] Group = new Point3D[8];
    private static Point[] PP = new Point[8];
    private static Matrix Y轴转置矩阵(double DegX, double DegY, double DegZ)
    {
      var A = new double[4, 4];
      A[0, 0] = 1;
      A[0, 1] = 0;
      A[0, 2] = 0;
      A[1, 0] = 0;
      A[1, 1] = Math.Cos(X);
      A[1, 2] = Math.Sin(X);
      A[2, 0] = 0;
      A[2, 1] = 0 - Math.Sin(X);
      A[2, 2] = Math.Cos(X);
      A[0, 3] = 0;
      A[1, 3] = 0;
      A[2, 3] = 0;
      A[3, 0] = 1;
      A[3, 1] = 1;
      A[3, 2] = 1;
      A[3, 3] = 1;
      var B = new double[4, 4];
      B[0, 0] = Math.Cos(Y);
      B[0, 1] = 0;
      B[0, 2] = -Math.Sin(Y);
      B[1, 0] = 0;
      B[1, 1] = 1;
      B[1, 2] = 0;
      B[2, 0] = Math.Sin(Y);
      B[2, 1] = 0;
      B[2, 2] = Math.Cos(Y);
      B[0, 3] = 1;
      B[1, 3] = 1;
      B[2, 3] = 1;
      B[3, 0] = 1;
      B[3, 1] = 1;
      B[3, 2] = 1;
      B[3, 3] = 1;
      var C = new double[4, 4];
      C[0, 0] = Math.Cos(Z);
      C[0, 1] = Math.Sin(Z);
      C[0, 2] = 0;
      C[1, 0] = 0 - Math.Sin(Z);
      C[1, 1] = Math.Cos(Z);
      C[1, 2] = 0;
      C[2, 0] = 0;
      C[2, 1] = 0;
      C[2, 2] = 1;
      C[0, 3] = 1;
      C[1, 3] = 1;
      C[2, 3] = 1;
      B[3, 0] = 1;
      B[3, 1] = 1;
      B[3, 2] = 1;
      C[3, 3] = 1;
      Matrix MT1 = new Matrix(A);
      Matrix MT2 = new Matrix(B);
      Matrix MT3 = new Matrix(C);
      var MT4 = MT1 * MT2;
      return MT4 * MT3;
    }
  }
}

 

 

xaml代码

//其中ModeData的三个参数为矩形的长高宽

//X,Y,Z为轴的旋转角度

<Window x:Class="ATP.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:ATP"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid> <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="*"/>
      <RowDefinition Height="auto"/>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid x:Name="G" local:ATP_Y.P_Z="{Binding ElementName=s4,Path=Value}" local:ATP_Y.ModeData="100,100,100" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" local:ATP_Y.Y="{Binding ElementName=s2,Path=Value}" local:ATP_Y.X="{Binding ElementName=s1,Path=Value}" local:ATP_Y.Z="{Binding ElementName=s3,Path=Value}"/>
    <StackPanel Grid.Row="1">
      <!--X轴旋转-->
      <Slider Minimum="0" Maximum="360" x:Name="s1"/>
      <!--Y轴旋转-->
      <Slider Minimum="0" Maximum="360" x:Name="s2"/>
      <!--Z轴旋转-->
      <Slider Minimum="0" Maximum="360" x:Name="s3"/>
      <!--视野远近-->
      <Slider Minimum="0" Maximum="360" x:Name="s4" />
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

 

矩阵类

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ATP
{
  [Serializable]
    public class Matrix
    {
      public double[] element;
      private int rows = 0;
      private int cols = 0;
      /// <summary>
      /// 获取矩阵行数
      /// </summary>
      public int Rows
      {
        get
        {
          return rows;
        }
      }
      /// <summary>
      /// 获取矩阵列数
      /// </summary>
      public int Cols
      {
        get
        {
          return cols;
        }
      }
      /// <summary>
      /// 获取或设置第i行第j列的元素值
      /// </summary>
      /// <param name="i">第i行</param>
      /// <param name="j">第j列</param>
      /// <returns>返回第i行第j列的元素值</returns>
      public double this[int i, int j]
      {
        get
        {
          if (i < Rows && j < Cols)
          {
            return element[i * cols + j];
          }
          else
          {
            throw new Exception("索引越界");
          }
        }
        set
        {
          element[i * cols + j] = value;
        }
      }
      /// <summary>
      /// 用二维数组初始化Matrix
      /// </summary>
      /// <param name="m">二维数组</param>
      public Matrix(double[][] m)
      {
        this.rows = m.GetLength(0);
        this.cols = m.GetLength(1);
        int count = 0;
        this.element = new double[Rows * Cols];
        for (int i = 0; i < rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            element[count++] = m[i][j];
          }
        }
      }
      public Matrix(double[,] m)
      {
        this.rows = m.GetLength(0);
        this.cols = m.GetLength(1);
        this.element = new double[this.rows * this.cols];
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            element[count++] = m[i, j];
          }
        }
      }
      public Matrix(List<List<double>> m)
      {
        this.rows = m.Count;
        this.cols = m[0].Count;
        this.element = new double[Rows * Cols];
        for (int i = 0; i < rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            this[i, j] = m[i][j];
          }
        }
      }
      #region 矩阵数学运算
      public static Matrix MAbs(Matrix a)
      {
        Matrix _thisCopy = a.DeepCopy();
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            _thisCopy[i, j] = Math.Abs(a[i, j]);
          }
        }
        return _thisCopy;
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵相加
      /// </summary>
      /// <param name="a">第一个矩阵,和b矩阵必须同等大小</param>
      /// <param name="b">第二个矩阵</param>
      /// <returns>返回矩阵相加后的结果</returns>
      public static Matrix operator +(Matrix a, Matrix b)
      {
        if (a.cols == b.cols && a.rows == b.rows)
        {
          double[,] res = new double[a.rows, a.cols];
          for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
          {
            for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
            {
              res[i, j] = a[i, j] + b[i, j];
            }
          }
          return new Matrix(res);
        }
        else
        {
          throw new Exception("两个矩阵行列不相等");
        }
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵相减
      /// </summary>
      /// <param name="a">第一个矩阵,和b矩阵必须同等大小</param>
      /// <param name="b">第二个矩阵</param>
      /// <returns>返回矩阵相减后的结果</returns>
      public static Matrix operator -(Matrix a, Matrix b)
      {
        if (a.cols == b.cols && a.rows == b.rows)
        {
          double[,] res = new double[a.rows, a.cols];
          for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
          {
            for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
            {
              res[i, j] = a[i, j] - b[i, j];
            }
          }
          return new Matrix(res);
        }
        else
        {
          throw new Exception("两个矩阵行列不相等");
        }
      }
      /// <summary>
      /// 对矩阵每个元素取相反数
      /// </summary>
      /// <param name="a">二维矩阵</param>
      /// <returns>得到矩阵的相反数</returns>
      public static Matrix operator -(Matrix a)
      {
        Matrix res = a;
        for (int i = 0; i < a.rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.cols; j++)
          {
            res.element[i * a.cols + j] = -res.element[i * a.cols + j];
          }
        }
        return res;
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵相乘
      /// </summary>
      /// <param name="a">第一个矩阵</param>
      /// <param name="b">第二个矩阵,这个矩阵的行要与第一个矩阵的列相等</param>
      /// <returns>返回相乘后的一个新的矩阵</returns>
      public static Matrix operator *(Matrix a, Matrix b)
      {
        if (a.cols == b.rows)
        {
          double[,] res = new double[a.rows, b.cols];
          for (int i = 0; i < a.rows; i++)
          {
            for (int j = 0; j < b.cols; j++)
            {
              for (int k = 0; k < a.cols; k++)
              {
                res[i, j] += a[i, k] * b[k, j];
              }
            }
          }
          return new Matrix(res);
        }
        else
        {
          throw new Exception("两个矩阵行和列不等");
        }
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵与数相乘
      /// </summary>
      /// <param name="a">第一个矩阵</param>
      /// <param name="num">一个实数</param>
      /// <returns>返回相乘后的新的矩阵</returns>
      public static Matrix operator *(Matrix a, double num)
      {
        Matrix res = a;
        for (int i = 0; i < a.rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.cols; j++)
          {
            res.element[i * a.cols + j] *= num;
          }
        }
        return res;
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵转置
      /// </summary>
      /// <returns>返回当前矩阵转置后的新矩阵</returns>
      public Matrix Transpose()
      {
        double[,] res = new double[cols, rows];
        {
          for (int i = 0; i < cols; i++)
          {
            for (int j = 0; j < rows; j++)
            {
              res[i, j] = this[j, i];
            }
          }
        }
        return new Matrix(res);
      }
      /// <summary>
      /// 矩阵求逆
      /// </summary>
      /// <returns>返回求逆后的新的矩阵</returns>
      public Matrix Inverse()
      {
        //最后原始矩阵并不变,所以需要深拷贝一份
        Matrix _thisCopy = this.DeepCopy();
        if (cols == rows && this.Determinant() != 0)
        {
          //初始化一个同等大小的单位阵
          Matrix res = _thisCopy.EMatrix();
          for (int i = 0; i < rows; i++)
          {
            //首先找到第i列的绝对值最大的数,并将该行和第i行互换
            int rowMax = i;
            double max = Math.Abs(_thisCopy[i, i]);
            for (int j = i; j < rows; j++)
            {
              if (Math.Abs(_thisCopy[j, i]) > max)
              {
                rowMax = j;
                max = Math.Abs(_thisCopy[j, i]);
              }
            }
            //将第i行和找到最大数那一行rowMax交换
            if (rowMax != i)
            {
              _thisCopy.Exchange(i, rowMax);
              res.Exchange(i, rowMax);

            }
            //将第i行做初等行变换,将第一个非0元素化为1
            double r = 1.0 / _thisCopy[i, i];
            _thisCopy.Exchange(i, -1, r);
            res.Exchange(i, -1, r);
            //消元
            for (int j = 0; j < rows; j++)
            {
              //到本行后跳过
              if (j == i)
                continue;
              else
              {
                r = -_thisCopy[j, i];
                _thisCopy.Exchange(i, j, r);
                res.Exchange(i, j, r);
              }
            }
          }
          return res;
        }
        else
        {
          throw new Exception("矩阵不是方阵无法求逆");
        }
      }
      #region 重载比较运算符
      public static bool operator <(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] >= b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public static bool operator >(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] <= b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public static bool operator <=(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] > b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public static bool operator >=(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] < b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public static bool operator !=(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        issmall = ReferenceEquals(a, b);
        if (issmall) return issmall;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] == b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public static bool operator ==(Matrix a, Matrix b)
      {
        bool issmall = true;
        issmall = ReferenceEquals(a, b);
        if (issmall) return issmall;
        for (int i = 0; i < a.Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < a.Cols; j++)
          {
            if (a[i, j] != b[i, j]) issmall = false;
          }
        }
        return issmall;
      }
      public override bool Equals(object obj)
      {
        Matrix b = obj as Matrix;
        return this == b;
      }
      public override int GetHashCode()
      {
        return base.GetHashCode();
      }
      #endregion
      public double Determinant()
      {
        if (cols == rows)
        {
          Matrix _thisCopy = this.DeepCopy();
          //行列式每次交换行,都需要乘以-1
          double res = 1;
          for (int i = 0; i < rows; i++)
          {
            //首先找到第i列的绝对值最大的数
            int rowMax = i;
            double max = Math.Abs(_thisCopy[i, i]);
            for (int j = i; j < rows; j++)
            {
              if (Math.Abs(_thisCopy[j, i]) > max)
              {
                rowMax = j;
                max = Math.Abs(_thisCopy[j, i]);
              }
            }
            //将第i行和找到最大数那一行rowMax交换,同时将单位阵做相同初等变换
            if (rowMax != i)
            {
              _thisCopy.Exchange(i, rowMax);
              res *= -1;
            }
            //消元
            for (int j = i + 1; j < rows; j++)
            {
              double r = -_thisCopy[j, i] / _thisCopy[i, i];
              _thisCopy.Exchange(i, j, r);
            }
          }
          //计算对角线乘积
          for (int i = 0; i < rows; i++)
          {
            res *= _thisCopy[i, i];
          }
          return res;
        }
        else
        {
          throw new Exception("不是行列式");
        }
      }
      #endregion
      #region 初等变换
      /// <summary>
      /// 初等变换:交换第r1和第r2行
      /// </summary>
      /// <param name="r1">第r1行</param>
      /// <param name="r2">第r2行</param>
      /// <returns>返回交换两行后的新的矩阵</returns>
      public Matrix Exchange(int r1, int r2)
      {
        if (Math.Min(r2, r1) >= 0 && Math.Max(r1, r2) < rows)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            double temp = this[r1, j];
            this[r1, j] = this[r2, j];
            this[r2, j] = temp;
          }
          return this;
        }
        else
        {
          throw new Exception("超出索引");
        }
      }
      /// <summary>
      /// 初等变换:将r1行乘以某个数加到r2行
      /// </summary>
      /// <param name="r1">第r1行乘以num</param>
      /// <param name="r2">加到第r2行,若第r2行为负,则直接将r1乘以num并返回</param>
      /// <param name="num">某行放大的倍数</param>
      /// <returns></returns>
      public Matrix Exchange(int r1, int r2, double num)
      {
        if (Math.Min(r2, r1) >= 0 && Math.Max(r1, r2) < rows)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            this[r2, j] += this[r1, j] * num;
          }
          return this;
        }
        else if (r2 < 0)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            this[r1, j] *= num;
          }
          return this;
        }
        else
        {
          throw new Exception("超出索引");
        }
      }
      /// <summary>
      /// 得到一个同等大小的单位矩阵
      /// </summary>
      /// <returns>返回一个同等大小的单位矩阵</returns>
      public Matrix EMatrix()
      {
        if (rows == cols)
        {
          double[,] res = new double[rows, cols];
          for (int i = 0; i < rows; i++)
          {
            for (int j = 0; j < cols; j++)
            {
              if (i == j)
                res[i, j] = 1;
              else
                res[i, j] = 0;
            }
          }
          return new Matrix(res);
        }
        else
          throw new Exception("不是方阵,无法得到单位矩阵");
      }
      #endregion
      /// <summary>
      /// 深拷贝,仅仅将值拷贝给一个新的对象
      /// </summary>
      /// <returns>返回深拷贝后的新对象</returns>
      public Matrix DeepCopy()
      {
        double[,] ele = new double[rows, cols];
        for (int i = 0; i < rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < cols; j++)
          {
            ele[i, j] = this[i, j];
          }
        }
        return new Matrix(ele);
      }

      public override string ToString()
      {
        string str = "";
        for (int i = 0; i < Rows; i++)
        {
          for (int j = 0; j < Cols; j++)
          {
            str += this[i, j].ToString();
            if (j != Cols - 1)
              str += " ";
            else if (i != Rows - 1)
              str += Environment.NewLine;
          }
        }
        return str;
      }
    }
}

 

截图

WPF 画一个3D矩形并旋转

Spring整合Shiro 权限 角色 用户关系分析

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享